พันธุศาสตร์ประชากรของลิงหางยาวชนิดย่อยปกติในไทยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศ