“การประเมินฤทธิ์ยาสมุนไพรในเซลล์เพาะเลี้ยงและในสุนัขสำหรับบำรุงเลือดและตับ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์”

Publish Year International Conference 1
2018 exPitchaya Santativongchai, exNapassawan Wanchuen, exRattanapon Panasa, exRattanaporn Praneetponkang, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pre-analytical errors in veterinary laboratory", Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources 2018, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย