ความเครียดในงานของข้าราชการตำรวจไทย

Publish Year National Journal 1
2018 exจิรประภา เกิดชา, inนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ประสิทธิผลองค์การ: ข้อค้นพบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข", วารสารสหวิทยากรวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 188--197