การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน