การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับและการผลิตแบบเติมเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตอวัยวะเทียม