การศึกษาเชื้อPepper chat fruit viroid ในมะเขือเทศและพริก