ความสามารถด้านค าปรากฏร่วมและการรับรู้ความยากของค าปรากฏร่วมของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชาวไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai EFL Learners' Collocational Competence and Their Perceptions of Collocational Difficulty", Theory and Practice in Language Studies, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 776-784