การผลิตลราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกเพื่อใช้เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช: การศึกษาแหล่งวัตถุดิบการพัฒนารูปแบบการผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์บาสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกกับพืชเศรษฐกิจ