การแยกโลหะทองแดงออกจากน้ำเสียโดยใช้เทคนิคซีเมนเทชัน