คุณลักษณะในรูปแบบการโพสเฟสบุค ผ่านโมเดลลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปาก กรณีศีกษา: เฟสบุคทีมฟุตบอลสโมสรโปลิศเทโร

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, "Enabling process of e-WOM and self-image congruence in Facebook page: a case study of passionate partisanship in the Thai professional soccer team", International Journal of Sport Management and Marketing, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5-6, ธันวาคม 2019, หน้า 425-446
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, "The Influences of Facebook’s Posts and Customer Centric Model as a Mediator on members’ intention to purchase: A Case Study of The Thai Premier League Football Club’s Facebook Page", 24th EBES CONFERENCE -BANGKOK, 10 - 12 มกราคม 2018
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการโพสเฟสบุคและแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแปรส่งผ่านที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบบอกต่อ กรณีศีกษา: เฟสบุคของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีค", การประชุมทางวิชาการ ครั้งทืี่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย