การศึกษาการรับรู้ของผู้เรียนในประเด็นแอนดราโกจีและความพร้อมในการชี้นำตนเองในการเรียนรู้ตามประเภทของแรงจูงใจ