การศึกษาผลกระทบของมลพิษทางน้ำและความสามารถในการดูดซับมลพิษของพืชน้ำ

Publish Year International Journal 2
2021 exอ.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด, inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential of Passive Sampling and Plant Absorption to Quantify Inhalation Exposure to Volatile Organic Compounds", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 43-56
2020 inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด, "Health Risk Assessment of Pesticide Residues in Vegetables from River Basin Area", Applied Environment Research เป็น Applied Environmental Research, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 46-61
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด, exผศ.ดร.พรรณทิสชา อุทปา, "Determination and Ecotoxicology Risk Assessment of Pesticide Residues in the Wang River Basin", The 1st International Conference on Biotechnology, Bioengineering, Biorefinery, and Pollution Prevention, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand., 2 สิงหาคม 2019, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย