ทัศนคติ การยอมรับ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิมลสิริราษฎร์ศิริ, "ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร", Veridian E-Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 413-429
Publish Year National Conference 3
2017 exวิมลสิริ ราษฎร์ศิริ, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสดใส พลสังข์, ex สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุพรรษา กลิ่นศรีสุข, inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : อาหารพร้อมรับประทานร้านค้าปลีก 7-11", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย