การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ผสมอิเล็กโทรสตริกทิฟ