การคิดค้นชุดตรวจ ELISA แบบใหม่ต่อภูมิคุ้มกันเฉพาะ lgM และ lgG ของเชื้อ Ehrlichia canis