โครงการจัดทำต้นแบบฐานข้อมูลและระบบโซ่อุปทานการใช้ยาปฏิชีวนะและเภสัชเคมีภัณฑ์ในปศุสัตว์ของประเทศไทย