งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของโครงการไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ระยะดำเนินการ ปี 2562