ปฏิสัมพันธ์ของภาคการท่องเที่ยวไทย: อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Inter-Industry Linkage of Tourism Related Sector in Thailand: Past, Present and Future", INFORMATION, ปีที่ 20, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 7191-7198
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต", The 3rd International Congress on Economics, Social Science and Information Management, 1 - 2 เมษายน 2017, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Demand for Thai Tourism by Major Countries: Determinants and Stochastic Simulation", 5th International Conference on Applied Business and Economics Research, 20 - 21 พฤษภาคม 2017, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย