การศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองและยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวต่อปรากฎการณ์ในเมืองหลักของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Urban heat stress and human health in Bangkok, Thailand", Environmental Research, ปีที่ 185, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1-8
2019 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, exRizqi Abdul Haris, exTetsu Kubota, "Exploring the effects of urban heat island: A case study of two cities in Thailand and Indonesia", APN science Bulletin, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2019
2019 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Urban Heat Island and Health Effects in Bangkok, Thailand", International Journal of Advanced Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 374-382
Publish Year International Conference 4
2019 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, inนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOrana Chandrasiri, "Understanding Urban Heat Island Effects and Its Implications to Household Energy Consumption and Public Health in Southeast Asian Cities: Evidences from Thailand and Indonesia", 15th International Asian Urbanization Conference: Urban Futures: Critical Transformations in Asian Cities, 27 - 30 พฤศจิกายน 2019, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2019 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, "Effects of Urban Heat Island to Public Health in Bangkok, Thailand", ‘International Symposium on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation: Asian Perspective’, 16 - 18 ตุลาคม 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, exOrana Chandrasiri, exNuttkritta Nilkamheang, "Perceived Health Effects and Urban Heat Island in Bangkok, Thailand", The 14th International Asian Urbanization Conference, 11 - 13 มกราคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, "Landscape Architecture Education in Kasetsart University, Thailand", 2018 Forum on Global Ecology, Agriculture and Rural-Uplift Programs (GEAR-UP), 12 - 13 พฤศจิกายน 2018, Taichung ไต้หวัน