การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขในเชิงพลวัตของผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยน : กรณีศึกษาของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนที่ทำการศึกษา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย