รูปแบบของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและสุกรในประเทศไทย: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2020 exWaratida Sangrat, exWeerapong Thanapongtharm, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Identification of risk areas for foot and mouth disease in Thailand using a geographic information system-based multi-criteria decision analysis", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 105183-1-8
Publish Year National Conference 1
2017 exวรธิดา แสงรัตน์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย