การพัฒนาทางการเงิน ข้อจำกัดทางการเงินและการลงทุนของธุรกิจ:กรณีศึกษาในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Financial development, financial constraint, and firm investment: Evidence from Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 55-66
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทางการเงิน ข้อจำกัดทางการเงินและการลงทุนของธุรกิจ: กรณีศึกษาในประเทศไทย", SIBR Hong Kong 2017 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, September 30 – October 1, 2017, Hong Kong. , 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง