ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและเมตาบอลิซึมคาร์โบไฮเดรตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)