ผลของอาหารต่อการทำงานของเอนไซม์ตับและตับอ่อนของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei).