การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของพรรณปลาบริเวณโครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร และพิจิตร