การห่อหุ้มซีแซนทินในอนุภาคนาโนพอลีแลคติกแอซิดด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต