การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศบนเส้นทางเชื่อมโยงตราด กัมพูชาและเวียดนาม

Publish Year International Conference 4
2017 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, exดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกูล, "CONSTRUCTION OF MEANING SCHEME IN COMMUNITY STRATEGIC PLANNING OF CIVIL SOCIETY", International Symposium on Education and Psychology - Fall Session , 5 - 7 กันยายน 2017, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, exดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, "Construction of Meaning Scheme in Agriculture Strategy Planning of Civil Society and Government Organization.", The 3rd AsTEN Conference: Teaching Competency Development: Issues, Innovation, & Intiatiives. , 19 - 22 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพ
2017 exดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, exนพทวีศักด์ นพเกษร, exSupawat Nooprik, ex Narongchai Yingsakmongkol, exผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกูล, "Formimg Conscientization Through Dialogues in Homeless Shelters Amomg 1st Year Medical Students.", The 3rd AsTEN Conference: Teaching Competency Development: Issues, Innovation, & Intiatiives. , 19 - 22 กันยายน 2017, กรุงเทพ
2017 exดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, exนพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, exChanuantong Tanasugarn, ex Narongchai Yingsakmongkol, "Preparing Future Doctors to Innovatively Solve Public Health Problems by Training in the Motivative Pressure of Real Life Situation in Community Hospitals.", The 3rd AsTEN Conference: Teaching Competency Development: Issues, Innovation, & Intiatiives. , 19 - 22 กันยายน 2017