การประเมินความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของพื้นที่ภาคตะวันออก

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรลักษณ์ รักใคร่, "การประเมินความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 31, ฉบับที่ 106, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 33-44
Publish Year International Conference 1
2017 exวรลักษณ์ รักใคร่, inดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Capacity Flexibility Analysis of the Highway Network for The Eastern Thailand", Proceeding of the 22nd International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, 9 - 12 ธันวาคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง