ทดสอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับรถยนต์ภาคขนส่ง