โครงการวิจัยสถาบัน การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด