การตรวจวิเคราะห?และการแยกแบคทีเรีย Staphylococcus aureusที่ทนต?อยาปฏิชีวนะบนพื้นผิวของโทรศัพท?เคลื่อนที่แบบสมาร?ตโฟนส?วนบุคคล