การปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

  • ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์

  • inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี