ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน้ำนม เซลล์โซมาติก ยูเรีย กับ ระบบสืบพันธุ์ในโคนมในฟาร์มในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย

Publish Year International Journal 5
2020 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปพิชญา เพ็ชรเกิด, exJohn VanLeeuwen, exHenrik Stryhn, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of influence of milk urea nitrogen on reproductive performance in smallholder dairy farms", Australian Veterinary Journal, ปีที่ 98, ฉบับที่ 8, เมษายน 2020, หน้า 375-379
2019 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn VanLeeuwen, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Reproductive performance under intensive heat stress management on a large dairy farm in central Thailand", Livestock Research for Rural Development, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1-5
2018 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาสนา แจวเจริญศรี, exJohn VanLeeuwen, exHenrik Stryhn, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Exploring factors associated with bulk tank milk urea nitrogen in Central Thailand", Veterinary World, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 642-648
2018 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn VanLeeuwen, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Association between milk urea nitrogen and first service conception insmallholder dairy farms under heat and humidity stress", Veterinary World, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 1604-1608
2013 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of colostral quality on serum proteins in dairy calves raised in smallholder farms in Thailand", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1687-1690