การศึกษาลักษณะการแตกร้าว ในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น ของอาคารศูนย์การเรียนรวม 3