การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Integrated Media for Public Relations of Promoting a Local Product to Global Markets: A Case Analysis on Thai Food", International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, หน้า 190-197
2018 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Media Exposure Behavior of Tourists on Public Relations Media for Thai Food", Review of Integrative Business and Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4s, กันยายน 2018, หน้า 131-136
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร", วารสารเกษตรอภิรมย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 39-41
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Media Exposure Behavior of Tourists on Public Relations Media for Thai Food", SIBR-Thammasat 2018 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 16 - 17 มิถุนายน 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Integrated Media for Public Relations of Thai Food to Global Market", SIBR-Thammasat 2018 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 16 - 17 มิถุนายน 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย