การศึกษาผลของใบเขม่าเหล็กต่อการรักษามะเร็งผิวหนังในสุนัข