การศึกษาย้อนหลังมะเร็งในสุนัขที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนระหว่างปี 2546-2560

Publish Year National Journal 1
2019 exสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, exลลิตา สุวรรธณะ, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลการรักษา ปัจจัยการพยากรณ์โรคทางคลินิก และการรอดชีพในสุนัข 17 รายที่ป่วยด้วยโรคออสติโอซาร์โคมาที่เต้านม", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 47-55
Publish Year National Conference 1
2017 exสุธาสินี บุญยินดี, exลลิตา สุวรรธนะ, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, exสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, exนิธิดา บุญวิทยา, exวรรณภา สุนา, "การศึกษาย้อนหลังเนื้องอกในสุนัขที่มารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ บางเขน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2547-มิถุนายน พ.ศ.2559", การประชุมทางวิชาการมหาลัยเกษตร์ศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย