เปรียบเทียบคุณภาพน้ำนมดิบด้านองค์ประกอบน้ำนม เซลโซมาติก ค่ายูเรียในน้ำนม จำนวนแบคทีเรียและการทดสอบด้วยแอลกอฮอ ในถังนมรวมของฟาร์มโคนมที่ร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการการใช้โปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงของฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตจังหวัดราชบุรี