การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของท่อคาร์บอนขนาดนาโนแบบผนังสองชั้นที่เตรียมในรูปแบบฟิลม์บางระดับความหนาน้อยกว่า 50 นาโนเมตร จากสารผสมของท่อคาร์บอนขนาดนาโนแบบผนังสองชั้นในสารละลายอนุพันธ์ของ dithieno pyrrole (DTP)