การประเมินสภาพกับดักเสิร์จในสถานีไฟฟ้าย่อย 115 กิโลโวลท์

Publish Year National Conference 1
2017 exนิพร สันติมาลัย, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรอุไร หนูหอม, "การประเมินสภาพกับดักเสิร์จชนิดโลหะออกไซด์ในสถานีไฟฟ้าย่อย 115 kV", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44, 19 - 20 ตุลาคม 2017, อุบลราชธานี ประเทศไทย