การวิเคราะห์หาปริมาณนํ้าดับเพลิงฝอยที่เหมาะสมในการป้องกันอัคคีภัยเนื่องจากเพลิงไหม้แบบเจ็ท สำหรับภาชนะรับแรงดันในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม