การพัฒนากรอบแนวคิดในการออกแบบระบบและศึกษาศักยภาพในการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านระบบพาณิชอิเล็คทรอนิคส์ กรณีศึกษา ผ้าย้อมครามหมู่บ้านโนนเรือ จังหวัดสกลนคร

Publish Year International Conference 1
2017 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The E-Commerce Strategies responding to the UX Design", The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops 2017 , 1 - 4 สิงหาคม 2017