การศึกษาวิจัยพฤติกรรมการแพร่กระจายของสารเบนโทไนท์และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เนื่องจากการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบบเจาะลอด