ผลประโยชน์ของพนักงาน แรงจูงใจในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัดปฏิบัติการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัดเอนจิเนียริง จำกัด