การศึกษาการแปลคำส่อนัยทางเพศจากบทละครแปลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แปลมาจากบทละครของวิลเลียม เช็กสเปียร์

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Translation of Sexual Innuendo in King Vajiravudh’s Translated Version of William Shakespeare’s Plays: From Performances to Literary Studies", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ , ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 211-243