การแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ การหลงตัวเอง การเปรียบเทียบทางสังคม และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensation seeking, narcissism, social comparison and online social networking usage behavior of undergraduate students at Kasetsart University", Journal of Thai Interdisciplinary Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2017, หน้า 31-37