การรวมกลุ่มทางการเงินและอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "การเปิดกว้างทางการเงินและการเจริญเติบโตของกลุ่มประเทสอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวีนดนาม:CLMV)", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 623-633
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "การเปิดกว้างทางการเงินและการเจริญเติบโตของกลุ่มอาเซียน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exฉัตรชัย รอบรู้, inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการลงทุนทางตรงในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย