อิทธิพลภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2