การศึกษาต้นทุนการผลิตเกลื่อบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตภาคกลาง

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาต้นทุนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในเชตภาคกลางของประเทศไทย", “ICBTS 2016 International Business Finance and Marketing Research Conference in Zurich” , 4 - 6 สิงหาคม 2016, Zurich สมาพันธรัฐสวิส