ความสำคัญของลักษณะและการกระจายตัวของพืชอิงอาศัยต่อชุมชีพของสิ่งมีชีวิตอิงอาศัยในป่าเขตร้อน

Publish Year International Conference 2
2018 exAmarisa Noinakhon, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Host Tree Characters Affect Occurrences of Epiphytic Bryophytes", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 - 31 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPanupong Kongwan, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Lichen Richness Varies wtih Host Tree Size and Species", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2019 exวรรณพร เอี่ยมศรี, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของความมากชนิดและองค์ประกอบชนิดของไบรโอไฟต์ในชนิดของถิ่นท่ีอยู่ที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์, inดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย